بازاریابی موبایل

هر روزه زیر ساخت ها و کانال های جدیدی پدیدار می شوند و باعث شده موبایل از دیگر ابزار ها سرآمد شود.